Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TEBLİĞLERİ

HACCIN RÛHU, HAC MENÂSİKİNİN SEMBOLİK ANLAMI

Hac ve haccın sembolik boyutu, başlangıçtan beri âlim ve sûfîlerimizin dikkatini çekmiştir. Cüneyd Bağdâdî’den îtibâren bu konuya dâir müstakil risâle ve eserler kaleme alındığı gibi Tasavvuf Klasikleri içinde “Haccın Âdâbı” ve “Haccın Esrârı” gibi...

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ SEMPOZYUMU

16-17 Kasım 2011 / ERZURUM Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbi’l-âlemin ve’s-salatu ve’s-selamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Sayın Valim, değerli rektörlerim, kıymetli başkanlar, çok değerli ilim adamları...

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ ve TASAVVUF

Tasavvuf, İslâm’ın rûh hayâtının müesseseleşmiş şeklidir. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber’in şahsında cem’ ettiği siyâsî, ilmî ve mânevî otoritelerden mânevî olanının kurum olarak karşımıza çıkmış hâli veya bir başka ifâdeyle İslâm mistisizmidir...

SOMUNCU BABA

23.09.2011 / AKSARAY İnsanlık tarihinin en önemli problemlerinden biri, belki de birincisi insanoğlunun diğerini ötekileştirmesidir. Ötekileştirme ile başlayan bu problem, ötekiyle birlikte yaşayamama ve nihayet onu yok etmeye kadar varan sonuçlar...

SUFİZMİN İSLÂM’DAKİ ROLÜ ve YERİ

22.08.2011 / Grozni – Çeçenistan  Sayın Başkan, Değerli katılımcılar. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selâmlıyorum. “Sufizmin İslâm’daki Rolü ve Yeri” başlığını taşıyan bu konuşmamızda öncelikle tasavvufun hangi zemine oturduğunu...

TASAVVUF KÜLTÜRÜ ve ÂİLE

Tasavvuf klâsikleri olarak bilinen kaynak eserlerimizde âdâb bahsi anlatılırken evlilik ya da bekar yaşama gibi konulara yer verilir ve tasavvuf kültürünün evlilik ve âile kurumuna bakışı değerlendirilir. Serrâc’ın el-Luma’ından, Hucvîrî’nin Keşfu’l...

BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMA

Fehâmetli Oturum Başkanı Sayın Bakan! Hörmetli Şeyhulislâm hazretleri! Kafkas Müselmanları Rûhânî İdâresinin Sadrı saygıdeğer Şeyhulislâm Allah Şükür Paşazâde’nin anadan olmasının 60’ıncı, Şeyhulislâmlığının 30’uncu yılı münâsebetiyle Kardeş...