Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TEBLİĞLERİ

HACCIN RÛHU, HAC MENÂSİKİNİN SEMBOLİK ANLAMI

Hac ve haccın sembolik boyutu, başlangıçtan beri âlim ve sûfîlerimizin dikkatini çekmiştir. Cüneyd Bağdâdî’den îtibâren bu konuya dâir müstakil risâle ve eserler kaleme alındığı gibi Tasavvuf Klasikleri içinde “Haccın...

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ ve TASAVVUF

Tasavvuf, İslâm’ın rûh hayâtının müesseseleşmiş şeklidir. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber’in şahsında cem’ ettiği siyâsî, ilmî ve mânevî otoritelerden mânevî olanının kurum olarak karşımıza çıkmış hâli veya bir başka...

SOMUNCU BABA

23.09.2011 / AKSARAY İnsanlık tarihinin en önemli problemlerinden biri, belki de birincisi insanoğlunun diğerini ötekileştirmesidir. Ötekileştirme ile başlayan bu problem, ötekiyle birlikte yaşayamama ve nihayet onu yok...

SUFİZMİN İSLÂM’DAKİ ROLÜ ve YERİ

22.08.2011 / Grozni – Çeçenistan  Sayın Başkan, Değerli katılımcılar. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selâmlıyorum. “Sufizmin İslâm’daki Rolü ve Yeri” başlığını taşıyan bu konuşmamızda öncelikle...

TASAVVUF KÜLTÜRÜ ve ÂİLE

Tasavvuf klâsikleri olarak bilinen kaynak eserlerimizde âdâb bahsi anlatılırken evlilik ya da bekar yaşama gibi konulara yer verilir ve tasavvuf kültürünün evlilik ve âile kurumuna bakışı değerlendirilir. Serrâc’ın el...

BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMA

Fehâmetli Oturum Başkanı Sayın Bakan! Hörmetli Şeyhulislâm hazretleri! Kafkas Müselmanları Rûhânî İdâresinin Sadrı saygıdeğer Şeyhulislâm Allah Şükür Paşazâde’nin anadan olmasının 60’ıncı, Şeyhulislâmlığının 30’uncu...