Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

Bu eser, Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri hakkında yapılan çalışmaların ne ilkidir, ne de sonuncusu. Hz. Hüdâyî gibi bir devrin tarihine imzasını atmış, eserleri, fikirleri ve vakıfları ile asırlara hükmetmiş bir gönül sultanı hakkında pek çok araştırmalar yapılması, onun çeşitli yönleri ve eserleri ile nesillere tanıtılması ahlâfının görevidir. Bu eser, bu görevi kendi mütevazi ölçüleri içinde yerine getirmek üzere yapılmış, iddiâdan uzak bir çalışmadır. İlk baskısı 1982’de yapılan eser 1984’de ikinci defa basıldı. Üç yılı aşkın bir zamandan beri mevcûdu tükenen eser, son zamanlarda yeniden aranır ve sorulur olunca tekrar basılmasına karar verildi.
Özellikle son zamanlarda Hüdâyî cami ve türbesine yapılan ziyaretler arttı. Hüdâyî’nin hayatı ve tarîkatı konusunda bilgi edinmek isteyen kimselerin sayısı çoğaldı. Hüdâyî’nin iki risâlesinden oluşan İlim Amel ve Seyr u Sülûk (Erkam Yayınları, 1988 İstanbul) adlı neşrimiz de kısa zamanda tükendi.
Halkımızın gönül sultanı büyük veliler konusundaki duyarlılığı mâlûmdur. Bu yüzden son zamanlarda Hüdâyî cami ve türbesi, beş-on yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir canlılık kazandı.
Hüdâyî türbesi her gün yüzlerce kişi tarafından fatihalar okunarak ziyaret olunmakta, ziyaretçiler Hüdâyî’nin meşhûr duâsına nâil olabilmek için âdeta yarışmaktalar. Külliye bir bakıma tarihi fonksiyonunu yeniden ifâ ve icrâ etmeye başladı.
1985 yılında Aziz Mahmûd Hüdâyî adına kurulan vakfın, külliye içinde başlattığı aş-evi (imaret) faaliyeti, fukara ve talebenin iâşe ve ibâtesine yönelik hizmetler, hayırsever halkımızın desteğiyle sürmektedir.

BİRİNCİ KISIM
AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

(Hayâtı ve Eserleri

GİRİŞ
A) XIII. Asır’dan XVII. Asr’a kadar Anadolu’daki tasavvufî cereyanlara umûmi bir bakış  13
B) Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin yaşadığı devrin siyâsî ve ictimâî durumu  27
C) Tez ile ilgili kaynakların tenkidi  33

BİRİNCİ BÖLÜM
AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ’NİN HAYÂTI

A) Üftâde’ye intisâbından önceki hayâtı
I. Yetişmesi
1 – Adı ve nesebi  42
2 – Doğum yeri ve memleketi  44
3 – Medrese Eğitimi  47
II. Resmî vazîfeleri  48

B) Üftâde’ye intisâbından sonraki hayâtı
I. İntisâbı ve mürîdliği  51
II. Hilâfeti  52
III. Şeyhliği
1 – Rumeli tarafına seyâhatı ve orada ikâmeti  54
2 – Hüdâyî’nin şeyh olarak İstanbul’a gelişi  55
3 – Ferhad Paşa ile Tebriz seferine iştirâki  56
4 – Hüdâyî’nin vâizlik hizmetleri  57
5 – Hüdâyî’nin pâdişâhlarla münâsebeti  58
6 – Ayşe Sultân’la evlenmesi mes’elesi  73
7 – Hüdâyî’nin hacc seferleri ve vefâtı  74
8 – Çocukları ve soyu  76

C) Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin menkıbe ve kerâmetleri
I. İntisâbına âid menkıbeleri  79
II. Mürîdlik devresine âid menkıbeleri  81
III. Şeyhlik Devresine âid menkıbeleri  84
IV. Müntesiplerine duâsı  90

İKİNCİ BÖLÜM
AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ’NİN ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ

A) İlmî, edebî ve tasavvufî şahsiyeti
I. İlmî şahsiyeti  93
II. Edebî şahsiyeti  94
III. Tasavvufî şahsiyeti  100

B) Eserleri
I. Arapça eserleri  107
II. Türkçe eserleri  119

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ’NİN ŞÖHRETİ, NÜFÛZ VE TE’SÎRİ

A) Şöhreti ve nüfûzu  128
B) Te’sîri
I. Halîfeleri  131
II. Muhib ve mürîdleri  139

 

İKİNCİ KISIM
CELVETİYYE TARÎKATI

(Târihçe ve Âdâb)
GİRİŞ
A) Tarîkat ve tarîkatların doğuşu  151
B) Tarîkatlara dâir bâzı ıstılahlar  153
C) Seyr u sülûk usûllerine göre tarîkatlar  155

BİRİNCİ BÖLÜM
CELVETİYYE TARÎKATININ TÂRİHÇESİ

A) Celvet ve Celvetiyye  157
B) Hüdâyî’ye kadar târihçe-i tarîkat  160
I. Celvetî silsilesi  161
II. Celvetî meşâyıhının terâcim-i ahvâli:
1 – İbrâhim Zâhid Gîlânî  162
2 – Safiyyüddin Erdebîlî  164
3 – Sadreddîn Erdebîlî  167
4 – Alâeddin Erdebîlî  168
5 – Ebû Hâmid Hamîdüddin Aksarâyî (Somuncu Baba)  172
6 – Hacı Bayram Velî  176
7 – Akbıyık Meczûb  182
8 – Muk’ad Hızır Dede  184
9 – Mehmed Muhyiddîn Üftâde  186

İKİNCİ BÖLÜM
CELVETİYYE TARÎKATI ÂDÂBI

A) Celvetiyye’nin temel prensipleri  191
I. Tezkiye  191
II. Tasfiye  192
III. Tecliye  192

B) Celvetiyye’de sülûkün esasları
I. Zikirde iştigal  193
1 – Tevhîd zikri  196
2 – Esmâ (-i Seb’a) zikri  201
II. Sûrî ve ma’nevî mücâhede  204

C) Celvetiyye’de teslik tarzı
I. Şeyh – mürîd münâsebetleri  206
1 – Şeyhin sıfat ve alâmetleri  208
2 – Celvetiyye’de şeyh’e intisâb (=Bey’at)  209
II. Sâlikin seyr u sülûk mükellefiyetleri  213
III. Sâlikin riâyet edeceği edepler
1 – Şeyhine karşı edepleri  217
2 – Nefsine karşı edepleri  220
3 – İhvânına ve diğer insanlara karşı edepleri  222
IV. Celvetiyye’de sülûkün mertebeleri
1 – Tabiât mertebesi  224
2 – Nefs mertebesi  225
3 – Rûh mertebesi  226
4 – Sırr mertebesi  227
V. Hilâfet (irşâd’a izin)  228

D) Celvetî âyîni (Nısf-ı kıyam)  230

E) Celvetiyye’de tâc ve kisve  231

F) Celvetiyye’nin diğer tarîkatlarla münâsebeti
I. Halvetîyye ile münâsebeti  234
II. Bayramiyye ile münâsebeti  237
III. Bistâmiyye (Nakşbendiyye) ile münâsebeti  241

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CELVETİYYE’NİN ŞÛBELERİ VE İSTANBUL CELVETÎ TEKKELERİ

A) Celvetiyye’nin yayılışı  243

B) Celvetiyye Tarîkatı şubeleri
I. Selâmiyye  244
1 – Zâkirzâde Abdullah Efendi  244
2 – Selâmî Ali Efendi  245
II. Hakkıyye  247
1 – Atpazârî Osman Efendi  247
2 – Bursalı İsmâil Hakkı  249
III. Fenâiyye  250
IV. Hâşimiyye  250

C) İstanbul Celvetî Tekkeleri
I. Hüdâyî Küllîyesi veya Celvetî Âsitânesi  254
1 – Küllîyenin târihçesi  254
2 – Küllîyenin bugünkü durumu  257
3 – Hüdâyî Dergâhı’nda celvetî âyîni  264
4 – Hüdâyî Âsitânesi’nde post-nişîn olan şeyhler  266
II. İstanbul’da bulunan diğer celvetî tekkeleri   279

D) Celvetiyye’de Mûsikî  304