Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TASAVVUF KLASİKLERİ

Tasavvuf Klasikleri

Yayınevi: ERKAM YAYINLARI

Yazar: Prof.Dr.Hasan Kamil YILMAZ

SEÇME METİNLERLE TASAVVUF KLASİKLERİ 

Zühdî tavırla başlayan tasavvufî hayâtın ilk kaynakları hicri üçüncü asırdan itibaren kaleme alınmaya başlamış ve bu eserler içinde bazıları gerek üslupları, gerekse muhtevâları itibariyle anayol ve temel çizginin oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur. Bu yüzden bu tür eserler muhalled/klasik sayılmıştır. Aynı yüzyıllarda bâzı sûfîler isim ve şöhretleri ile çok önde olsalar bile esereri olmadığı için sadece sosyal mânevî etkileriyle klasikleşmiştir. Cüneyd Bağdâdî, Bâyezid Bistâmî vb. bu tür âriflerdir. Sûfîlerin muhalled eserleriyle klasik bir literatür oluşturanları, tasavvufî hayat ve düşüncesinin yol haritasını oluşturmuştur.

Sayıları on ikiye ulaşan klasik eserlerin her birinden farklı konularda 15-20 sayfalık metin ve tercümeleri hazırladık. Eserlerin Arapça metinlerini sağ tarafa, tercümelerini sol tarafa koyarak ve mümkün olduğu kadar metin ve tercümeleri karşılıklı sayfalar hâlinde aynı numaralarla vermeye çalıştık.

Seçkileri farklı konulardan yaparak okuyucu ve öğrencileri tekrara düşürmeden, klasiklerimizin ne söylediği konusunda bilgi sahibi yapalım istedik. Her eserin başına müellif ve eserle ilgili birer sayfalık kısa tanıtım bilgileri koyduk.

Bu eserde bahsedilen klasik eserlerimiz şu şekildedir.

 1. er-Ri’âye li-Hukûkillah
 2. Hatmü’l-Evliyâ
 3. el-Lüma’
 4. et-Taarruf
 5. Kûtü’l-Kulûb
 6. en-Risâle
 7. Keşfü’l-Mahcûb
 8. İhyâu Ulûmi’d-Dîn
 9. Avârifü’l-Maârif
 10. Füsûsu’l-Hikem
 11. el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye
 12. Mesnevî