Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

DELİLLERİYLE MARİFET YOLU/AHMED ER-RİFÂÎ’DEN

Zühd, Hak rızâsına yönelenlerin atacağı ilk adımdır. Zühdün esası, hikmetin başı olan ve Allah korkusu mânâsına gelen takvâ ile, her türlü hayrın merkezi demek olan,  ins ve cinnin peygamberi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ittibâdır. Rasûlullah’a ittibâın başlangıcı “Ameller niyyetlere göredir.”1 hadisi mûcibince hâlis bir niyyettir. Nitekim Allah Rasûlü kendisine “Ya Rasûlallah! Cihâda giden, fakat bununla beraber dünyalık bir nimete ulaşmak arzusu da taşıyan bir adam hakkında ne buyurursunuz?” diye soran kişiye: “O’nun ecir ve sevabı olmaz.”2, buyurmuşlardır. Bunun üzerine orada bulunan sahâbiler, bu cevaptan şaşkınlığa düşerek soruyu soran zâta “Bir daha sor, belki de Rasûlullah senin merâmını anlamamıştır” dediler. O zât tekrar: “Bir adam cihâda gitmek istese ve dünyevî bir maksad da taşısa, sevab alır mı?” diye sordu. Efendimiz aynı şekilde: “Sevâb alamaz” buyurdu. Sahâbiler bu sefer daha büyük bir şaşkınlıkla, o adamdan suâli tekrarlamasını istediler. O zât da “Cihada gitmek isteyen, fakat dünyevî bir takım arzular da taşıyan kişi hakkında ne buyurursunuz?” diye suâlini tekrarladı. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Sevabı yoktur.” buyurdu. Bu hadis-i şerif, sika râviler tarafından sahih senedle rivâyet olunmuştur.

Önsöz
Zühd’ün Esası
Hakk’ı Tenzih
Tâlib-i Mevlâ Olmak
Peygamberimiz’i İttibâ
Sahâbilerin Fazîleti
Evliyâullah’a Hürmet
Sünnet‘e Bağlılık
Keramet
Edeb ve Şükür
Dünya ve Mâsivâ
Sûfilerin Sadâkatı
Velilere Muhabbet
Benlikten Sakınmak
Zikr-i İlâhinin Fazileti
Kader
Tefekkür
Zikir Telkinin Aid Hadis-i Şerifler
Semâ Hakkında
Kur’ân’a Tabi Olmak
Zâhir ve Bâtında Şerîat
Abdiyyet, Ubûdiyyet
Fukaha’ya Hürmet
Vücûdîlik
İlimden Sonra İrfan
ŞeyhinHâli
Meliklik ve Nebîlik
Şeyh ve Müridleri
Tahdîs-i Nimetin Sınırı
Ecdâd ile İftihâr
İyiliği Emir Kötülükten Sakındırmak
Şatahat  ve Şeriat
Helâlin Mükellefîyeti, Haramın Mesûliyeti
Allah’a Giden Yol ve Tevessül
Öğrenilenle Amel
Selîm Kalb
Sûfilerin Dereceleri
Fıkıh-Tasavvuf (tarikat) Münâsebet
Hazret-i Hüseyin’in ŞehâdetininHikmeti
Nübüvvet, Velâyet, Kutbiyyet
Rü’yâ-i Sâliha
İsbât-ı Vâcib Teâlâ
Peygamberimiz’in Husûsiyetleri
Haşr-ı Cismânî
Kur’an’ın Rükünleri
Kur’ân’ı Anlamanın Mertebeleri
Rûh Hakıknda
Sûr’un Üfürülüşü