Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Mevlid-i Nebi’de Muhammedî Nûr

Altınoluk Dergisi, 2006 – Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 008

Kur’ân’ın beyânı ile âlemlere rahmet olarak gönderilen1 Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) âlemlerin varlık sebebidir. “Sen olmasaydın ben eflâki yaratmazdım2 fermânı ile varlığın onunla vücûd bulduğu ifâde buyurulmuştur. O varlık nûrudur; çünkü ilk yaratılan onun rûhu ve nûrudur. Nitekim o: “Allah’ın ilk yarattığı benim nûrumdur”3 buyurmuştur. “Âdem toprak ve su arasında iken ben nebî idim”4 hadîs-i şerîfi de O’nun varlıkta ilk, bi’sette son peygamber olduğunu göstermektedir. Tasavvufta kısaca nûr-i Muhammedî ve hakîkat-i Muhammediye diye anılan bu anlayış bahsi geçen hadisler ışığında gelişmiştir. Temelde var oluşu Allah Rasûlü’nün nûru ve rûhâniyeti ile îzâh eden bu düşüncede gerçek insân-ı kâmil, Muhammed (a.s.)’dır. Çünkü o bütün ilâhî isimleri kuşatan “İsm-i A’zam”ın mazharıdır. Oysa diğer insanlar bir ya da birkaç ismin mazharı olduklarından insân-ı kâmil makamını ancak vekâleten ihrâz edebilirler.

İlk yaratılan Muhammedî nûrdur, Hz. Âdem’den itibâren bütün peygamberler tevârüs yoluyla bu nûru taşımışlardır. İbn Arabî eserlerinde bu konuyu uzun uzun anlatmaktadır.5 Süleyman Çelebi de eserinde “Fî beyâni fıtrati rûhı Muhammed aleyhisselâm” başlığı altında özel bir bölüm açmıştır.6 Süleyman Çelebi özetle şunları söylemektedir: Kerim ve fâil-i mutlak olan Allah onu sevdi ve ilk olarak onun rûhunu var etti:

Mustafâ rûhunu evvel kıldı var

Sevdi onu ol Kerîm u Girdigâr

Allah Teâlâ onu kendisine sevgili (Habib) kılınca ona, bütün derdlere derman bir tabib olma özelliği verdi:

Mustafâ’yı kendine kıldı Habîb

Cümle derdlere ol oldu tabîb

O şanlı Rasûl vesîle olduğundan Allah Âdem’in tevbesini kabûl etti. O doğmadan mûcizeleri göründü ve Nûh’u boğulmaktan kurtardı:

Hem vesîle olduğiçin ol Rasûl

Âdem’in Hak tevbesin kıldı kabûl

Nûh garktan buldu ânınçün necât

Dahî doğmadan göründü mu’cizât

Süleyman Çelebi’nin şâirâne ve duygulu anlatımına göre Hz. Îsâ’nın göğe çekilmesi ona ümmet olma arzusundan; Mûsâ’nın elindeki asânın ejderhâ kesilmesi onun izzetinden; Allah’ın, İbrahim peygamberin atıldığı ateşi gül bahçesi kılması onun ceddi olmasındandı. Âlem onunla nurlanmıştı. Cennet içindeki nimetler onun hatırına hazırlanmıştı. Bir bakıma cennet bile değerini ondan almıştı. O varlık âleminin sebebiydi. Bu yüzden onu râzı kılmak lâzımdı:

Hem onunla doldu âlem cümle nûr

Onun için oldu cennât içre hûr

Bil Muhammeddir bu varlığa sebeb

Cehd edip onun rızâsın kıl taleb

Muhammed (a.s.) peygamber olarak gönderilişte her ne kadar son ise de gerçekte ve mânâda o, herkesten önce idi:

Sûretâ gerçi Muhammed son idi

İllâ ma’nîde kamûdan ön idi

Allah Teâlâ hazretleri bu âlemi yarattıktan sonra onu Âdem ile tezyîn eyledi. Ardından melekleri ona secde ettirmek gibi bir çok lütuf ve ihsanda bulundu. Onun alnına Muhammed’in nûrunu yerleştirerek: “Bu Habîbim’in nûrudur” bilesin, dedi. Daha sonra bu nûr Havvâ’ya, ondan Şît’e, ondan da nesil be-nesil İbrahim ve İsmail yoluyla Hz. Peygamber’e intikal etti:

Hak Teâlâ çün yarattı Âdem’i

Kıldı Âdem’le müzeyyen âlemi

Âdem’e kıldı feriştehler sücûd

Hem ona çok kıldı ol lutf ıssı cûd

Mustafâ nûrunu alnında kodu

Bil Habîbim nûrudur bu nûr dedi

Kıldı ol nûr onun alnında karar

Kaldı onun ile nice rûzigâr

Sonra Havvâ alnına nakl etti bil

Durdu onda dahî nice ay u yıl

. . . . . . . .

Erdi İbrâhîm’e İsmâîl’e hem

Söz uzar geri kalanın der isem

. . . . . . . . . .

İş bu resm ile müselsel muttasıl

Tâ olunca Mustafâ’ya muntakıl

Muhammedî nûr böyle nesiller boyu intikal ile nihâyet asıl sâhibine ulaştı ve Muhammed (a.s.)’ın alnına yerleşti. O rahmeten li’i-âlemîn olarak gönderildiğinden nûr onun alnında karar kıldı. Ondan başka kimseye nakletmedi, çünkü artık yerini ve sâhibini bulmuştu:

Şöyle vardı erdi ol nûr aslına

Erişince ol Muhammed alnına

Geldi çün ol rahmeten li’l-âlemîn

Vardı nûr onda karar etti hemîn

Ondan artık kimseye nakl etmedi

Çünkü yerin buldu ayrık gitmedi

Yüzyıllar boyu Anadolu’da, Balkanlar’da, Kafkasya ve Kazan’da okunan Mevlid insanımızın gönlünde var olan Peygamber sevdâsını beslemiş, ona olan kalbî bağlılık ve hasreti ateşlemiştir. Hasret ve sevdâ birbirini ateşleyen iki önemli müessirdir. Hz. Peygamber’e olan hasret arttıkça sevdâ artmış; sevdânın artışı hasreti tetiklemiştir. Muhammedî nûr, inanan insanları salât ü selâm vesîlesiyle Hz. Peygamber ile buluşturur.

Rahmet mazharı, şefâat pınarı olan Allah Rasûlü insanlığın melceidir. Biz âhır zamanda gelen ümmeti olarak onu göremedik, o nuru doya doya seyredemedik, “Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah!” diyemedik ama onun nûrunu gönül gözüyle görmüş Süleyman Çelebi gibi gönül sultanlarının tasvîr ve anlatımıyla algılamaya çalışıyoruz.

Dipnotlar: 1) el-Enbiyâ, 21/107 2) Hâkim, el-Müstedrek, II, 672, hadis: 4228 3) Keşfu’l-hafâ, I, 265 4) a.e., II, 129 5) Fusûsu’l-hıkem, nşr. Afifi, s. 63-64; el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, III, 444 6) bk. Mevlid, hzr. Neclâ Pekolcay, İstanbul 1980, s. 64-79