Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

TEBLİĞLERİ

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur...

DİN EĞİTİMİNDE MODEL İNSAN FAKTÖRÜ

Genelde eğitimin, özelde din eğitiminin konusu insandır. Hem eğiten/terbiye eden, hem de eğitilen açısından insan gerçeği önem arzetmektedir. Biz burada ilk eğiticinin Allah/Rabb olduğu gerçeğinden yola çıkarak peygamberlerin bu işi yapanların O’nun...

MEVLÂNÂDA ANLAŞILMA KAYGISI

“Anlaşılmamak ya da yanlış anlaşılmak” târih boyunca büyük fikir ve dâvâ adamlarının kaygısı olmuştur. Peygamberler, filozoflar ve mütefekkirler hep bu kaygıyı bir şekilde yaşamışlardır. Hz. Mûsâ’nın: “Yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır...

MESNEVÎ VE RÛHUL-BEYÂNDA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK

Mevlânâ’nın düşünce ve inanç sistemini anlatan en önemli eseri sayılan Mesnevî, dîbâcesinde yer alan ifâdelerden de anlaşıldığı gibi “Keşşâfu’l-Kur’an” yani; Kur’an’ın ince mânâlarını açıklayan bir tefsîr mahiyetindedir. Kur’an’ı tefsîr eden Bursalı...