Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Tercümeler

KIRK HADİS ŞERHİ VE TERCÜMESİ

Yirmi yıl önce (Mart 1988) Konya’da gerçekleştirilen I. Konevî Sempozyumu’na, “Konevî’nin Hadîs-i Erbaîn’i” başlıklı bir tebliğle katılmıştım. Daha sonra Tasavvufî Hadîs Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadîs Şerhi adlı eseri yayınladım (İstanbul 1990, M...

RÛHU’L-BEYÂN/BURSEVÎ’DEN I. C

Rûhu’l-Beyân, tasavvufî tefsir olarak haklı bir şöhrete sahiptir. Gerçi Rûhu’l-Beyân sâdece tasavvufî bir tefsir değildir. Nitekim Rûhu’l-Beyân’da tefsir geleneğinin rivayet ve dirayet usûlleriyle, işâret denilen tasavvufî metodun üçü de vardır...

DELİLLERİYLE MARİFET YOLU/AHMED ER-RİFÂÎ’DEN

Zühd, Hak rızâsına yönelenlerin atacağı ilk adımdır. Zühdün esası, hikmetin başı olan ve Allah korkusu mânâsına gelen takvâ ile, her türlü hayrın merkezi demek olan,  ins ve cinnin peygamberi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ittibâdır...

İSLÂM TASAVVUFU/EL-LUMA TERCÜMESİ

Ebu Nasr Serrac Tusi’nin el-Lüma’ adlı eserinin, tasavvufla ilgili soru ve cevaplar ilaveli tercümesi. Sufi, yaşlılar için iyi bir evlad, çocuklar için müşfik bir baba olmalıdır. Hatta Allah’ın bütün yaratıklarına karşı böyle...