Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Tercümeler

KIRK HADİS ŞERHİ VE TERCÜMESİ

Yirmi yıl önce (Mart 1988) Konya’da gerçekleştirilen I. Konevî Sempozyumu’na, “Konevî’nin Hadîs-i Erbaîn’i” başlıklı bir tebliğle katılmıştım. Daha sonra Tasavvufî Hadîs Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadîs Şerhi adlı...

RÛHU’L-BEYÂN/BURSEVÎ’DEN I. C

Rûhu’l-Beyân, tasavvufî tefsir olarak haklı bir şöhrete sahiptir. Gerçi Rûhu’l-Beyân sâdece tasavvufî bir tefsir değildir. Nitekim Rûhu’l-Beyân’da tefsir geleneğinin rivayet ve dirayet usûlleriyle, işâret denilen...

İSLÂM TASAVVUFU/EL-LUMA TERCÜMESİ

Ebu Nasr Serrac Tusi’nin el-Lüma’ adlı eserinin, tasavvufla ilgili soru ve cevaplar ilaveli tercümesi. Sufi, yaşlılar için iyi bir evlad, çocuklar için müşfik bir baba olmalıdır. Hatta Allah’ın bütün...