Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Telifleri

GÖNÜL PENCERESİNDEN

Dîni tebliğ ve temsil dâvâsında olanların sıfat ve sorumlulukları bugün dünkünden çok daha büyük önem arzetmektedir. Dün ellerinde dîni temsil gücü bulunduranlar, arkalarında devletin müeyyide desteğine sâhiptiler. Bugün laik yapının geliştirdiği...

TASAVVUFÎ BAKIŞ

Tasavvuf hem İslâm’ı Nebevî modele göre yaşama biçimi, hem de hâdiseleri ve kainatı yorumlama şeklidir. Tasavvuf amelî boyutu ile İslâm’ı özellik ve güzelliğiyle yaşamayı temin eder. Fikrî ve teorik cephesiyle kainat olaylarını...

RÛHÂNÎ HAYAT

İnsan, beden gibi bir madde, rûh gibi bir mâna taşıyan, Allah’ın yeryüzünde kendine halife kılmak için en güzel bir biçimde (ahsen-i takvim); mükerrem olarak yarattığı yüce bir varlıktır. İnsan, bedenî yapısı itibarıyla maddî şeylere ihtiyaç duyar...

TASAVVUF MESELELERİ

Tasavvuf; Kitab ve sünnete sarılmaktır. Hevâ ve bid’atleri terk etmektir. Evrâda sarılmaktır. Ruhsat ve te’villerle amelden kaçınmaktır. Muhammedî ahlaka bürünmektir… Ancak bunun için erkânı bilmek gerek. Âdâba riayet etmek...

ALTIN SİLSİLE

Sevgili Peygamberimiz, Ben sizin babanız makamındayım buyurmuş. Bu nebevî müjde ile İslam ümmeti büyük bir aileye benzetilir. Nitekim ehl-i tarîk denilen gönül alemi hassas insanların mensubiyet duygusu, hadis-i şerifteki ulvi bir bağ ile birbirine...

GÖNÜL ERLERİ 2

Allah dostu otuz velinin hayatını konu alan bir eser. Gönül Erleri adlı seçilmiş makaleler buketi, hayatını Allah’ın dinini yaşamaya adamış Allah dostlarının gönül fezasından bahar esintileri sunuyor. Örneğe susamış gözlerimizin önüne...