Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

Mutmain Kalb

Mutmain Kalb

Altınoluk Dergisi, 2004 – Subat, Sayı: 216, Sayfa: 006 Mutmain kalb veya itminana ermiş bir nefis, Türkçe’de “gönül bütünlüğü” ya da “kalb doygunluğu” diye ifade edilebilen teslimiyetin Kur’anî ifadesidir. İtmi’nân ve mutmain kelimeleri...

İnsân-ı Kâmil

İnsân-ı Kâmil

Altınoluk Dergisi, 1996 – Temmuz, Sayı: 125, Sayfa: 031 “İnsan-ı kamil” kavramının tasavvufta, lügat anlamından farklı ve kapsamlı bir manası vardır. İnsanın Allah’ın yeryüzünde halifesi olrnası itibariyle, O’nun bütün...

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

Kur’an’da 114 yerde tekrarlanan besmelede Allah’ın sürekli vurgu yapılan iki ismi vardır: Rahmân ve Rahîm. Varlık var oluşunu Rahmân’ın eseri olan rahmet ve merhamete borçlu olduğu gibi devamını da O’nun şefkatine borçludur. Kâinatın düzeni sevgiye...

Tasavvuf ve Ahlak

Tasavvuf ve Ahlak

Altınoluk Dergisi, 1994 – Eylul, Sayı: 103, Sayfa: 032 Bütün ilahî dinlerin yegane amacı, insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Bunun yolu, Hakk’a kulluk ile halka; yani Hakk’ın yarattıklarına iyi davranmaktan...

Tasavvuf ve Tevhîd

Tasavvuf ve Tevhîd

Altınoluk Dergisi, 2007 – Temmuz, Sayı: 257, Sayfa: 006 Tasavvuf gerek kulu kul eden ahlâkî erdemlere ve güzel huylara ermeyi sağlayan boyutuyla (tahalluk); gerekse kulu Hakk ile buluşturan insan, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birliği...

300 SORUDA TASAVVUFİ HAYAT

Tasavvuf; İslâmî hayâtı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu, tezkiye ile ihsâna erme san’atıdır. Tasavvuf, adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur’an’da var olan bir ilim, Allah Rasûlü’nün hayâtında var olan bir hâl ve kurumdur...

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur...

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Altınoluk Dergisi, 2004 – Ocak, Sayı: 215, Sayfa: 006 Kâinâtın gözde varlığıdır insan. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde tevhidin ve esmâ-i ilâhiyyenin tam anlamıyla makes bulduğu varlık odur. Bu yüzden Mevlânâ, Mesnevî’sinde de diğer eserlerinde...

Ashab-ı Suffe

Ashab-ı Suffe

Altınoluk Dergisi, 2001 – Agustos, Sayı: 186, Sayfa: 005 Örnek nesil, örnek insan Hz. Peygamber’in gergef gergef işlediği ve kendi modeline göre dokuduğu güzellik kumaşıdır. O’nun nazarının değdiği ve dîdelerinin kendisini gördüğü...