Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Latest articles

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

Kur’an’da 114 yerde tekrarlanan besmelede Allah’ın sürekli vurgu yapılan iki ismi vardır: Rahmân ve Rahîm. Varlık var oluşunu Rahmân’ın eseri olan rahmet ve merhamete borçlu olduğu gibi devamını da O’nun şefkatine borçludur. Kâinatın düzeni sevgiye...

Tasavvuf ve Kalb

Tasavvuf ve Kalb

Altınoluk Dergisi, 1994 – Ekim, Sayı: 104, Sayfa: 031 Kalp, bir şeyin merkezi, ve özü anlamına gelen bir Kur’an kavramı. Lugatte birşeyi tersyüz etmek, değiştirmek veya değişkenlik anlamlarına gelir. Kuran’da ise genelde idrak ve...

Mutmain Kalb

Mutmain Kalb

Altınoluk Dergisi, 2004 – Subat, Sayı: 216, Sayfa: 006 Mutmain kalb veya itminana ermiş bir nefis, Türkçe’de “gönül bütünlüğü” ya da “kalb doygunluğu” diye ifade edilebilen teslimiyetin Kur’anî ifadesidir. İtmi’nân ve mutmain kelimeleri...

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Değeri

Altınoluk Dergisi, 2004 – Ocak, Sayı: 215, Sayfa: 006 Kâinâtın gözde varlığıdır insan. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde tevhidin ve esmâ-i ilâhiyyenin tam anlamıyla makes bulduğu varlık odur. Bu yüzden Mevlânâ, Mesnevî’sinde de diğer eserlerinde...

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

KONEVÎNİN RÜYÂ ANLAYIŞI

Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur...

İnsân-ı Kâmil

İnsân-ı Kâmil

Altınoluk Dergisi, 1996 – Temmuz, Sayı: 125, Sayfa: 031 “İnsan-ı kamil” kavramının tasavvufta, lügat anlamından farklı ve kapsamlı bir manası vardır. İnsanın Allah’ın yeryüzünde halifesi olrnası itibariyle, O’nun bütün...

Ricalü’l-Gayb – Gayb Erenleri

Ricalü’l-Gayb – Gayb Erenleri

Altınoluk Dergisi, 1995 – Aralik, Sayı: 118, Sayfa: 032 Gayb erenleri veya bilinmeyen Hakk dostları diyebileceğimiz “ricalü’1-gayb” kavramı tasav-vuftaki Allah dostluğunun gizliliğine dikkat çekmektedir. “Velilerim...

Tasavvuf ve Tevhîd

Tasavvuf ve Tevhîd

Altınoluk Dergisi, 2007 – Temmuz, Sayı: 257, Sayfa: 006 Tasavvuf gerek kulu kul eden ahlâkî erdemlere ve güzel huylara ermeyi sağlayan boyutuyla (tahalluk); gerekse kulu Hakk ile buluşturan insan, varlık ve Allah çizgisinde varlıkta birliği...

Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak

Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak

Altınoluk Dergisi, 2010 – Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 010 Allah katından kitaplar indirilişinde ilk maksad, ilâhî mesajın anlaşılması, ikincisi yaşanmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin ve özellikle de İsrailoğullarının Hak katından...