Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Popular stories

Aziz Mahmud Hüdayi

Anadolu’nun İslamlaşma ve aydınlanma sürecinin kahramanları gönül erleri denilen arifler ve sufilerdir. Amacımız gönül dünyamızı ve Anadolu’yu aydınlatan ariflerimizden birini tanıtmak ve onun örnek hayatı ile düşüncelerinden günümüz...

Popular galleries

Popular videos

Latest articles

Ledün İlmi ve Keşf

Ledün İlmi ve Keşf

Altınoluk Dergisi, 1994 – Kasim, Sayı: 105, Sayfa: 031 “Ledün” kelimesi, Türkçe’de de kulandığımız “nezdinde, yanında” manasını ifade eden “inde” kelimesiyle eş anlamlıdır. Kur’an’da pek...

TASAVVUFTA İNSAN VE İNSÂN-I KÂMİL

TASAVVUFTA İNSAN VE İNSÂN-I KÂMİL

I. TASAVVUFTA İNSAN Tasavvufî eğitimin, seyr u sülûk’ün konusu insandır. İnsan yaratılışı itibariyle Allah’ın yeryüzünde halîfesi[1] ve ahsen-i takvîm sırrına mazhardır.[2] İnsanın Allah’ın halîfesi olması, Allah’ın sıfatlarından bazı tecellîler...

Çağdaş Gençlik Problemleri ve Çözüm Önerileri

Çağdaş Gençlik Problemleri ve Çözüm Önerileri

Altınoluk Dergisi, 2005 – Agustos, Sayı: 234, Sayfa: 014 Çağımızda “madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda etmeye” başladı. Maddenin yeni teknolojik gelişimlerle inkişâfı hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan zorlaştırıyor...

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ İzmit/Karaabdülbaki 1952 doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslam...

FÜTÜVVET AHLÂKI ve TEŞKİLATI

FÜTÜVVET AHLÂKI ve TEŞKİLATI

I. KAVRAMSAL FÜTÜVVET ya da FÜTÜVVET AHLÂKI Kavram olarak fütüvvet, genellikle başkasını kendine tercih etmek, engin bir mürüvvete sahip olmak demektir. Fütüvvet, mürüvvet ve uhuvvet ile irtibâtlıdır. Lügatte cesaret, yiğitlik ve mertlik anla­mına...

Tasavvuf ve Ahlak

Tasavvuf ve Ahlak

Altınoluk Dergisi, 1994 – Eylul, Sayı: 103, Sayfa: 032 Bütün ilahî dinlerin yegane amacı, insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Bunun yolu, Hakk’a kulluk ile halka; yani Hakk’ın yarattıklarına iyi davranmaktan...

KUR’AN’DA KAVL / SÖZ ÇEŞİTLERİ

KUR’AN’DA KAVL / SÖZ ÇEŞİTLERİ

Kur’an’da geçen söz çeşitlerini iyi ve kötü olmak üzere iki grupta tasnif etmek mümkündür. A- Kur’an’da Ma’ruf/İyi Sözle İlgili Kavramlar ve Âyetler Kur’an’da mâruf/iyi söz ile ilgili dokuz kelime kullanılmıştır: 1- Kavlün ma’rûf: Genel kabullere...

Kur’an’a Göre İslâm ve Müslüman

Kur’an’a Göre İslâm ve Müslüman

Altınoluk Dergisi, 1999 – Nisan, Sayı: 158, Sayfa: 017 İslâm, Allah’ın dini; Müslüman, o dine inanan anlamına geliyor. Vâkıa Müslüman kelimesi, Kur’an’da geçen “Müslim”in Farsça telaffuzundaki...

ÂİLEDE SÜKÛN, MEVEDDET VE RAHMET

ÂİLEDE SÜKÛN, MEVEDDET VE RAHMET

Toplum içinde âile, insan organizmasındaki hücreye benzer. Nasıl beden milyonlarca hücreden meydana geliyorsa toplum da hücre mesâbesindeki milyonlarca âileden oluşur. Nasıl bedenin sağlığı, hücrelerin sıhhati ve yenilenmesiyle yakından alâkalıysa...